7:11 sáng | 21 Tháng Hai, 2017
Loading...

Thử sức cùng 5 từ tiếng Anh 90% người Việt phát âm sai

“Cupboard”, “thesis”, “admirable”, “foreign” và “success” là 5 từ tiếng Anh hầu hết người Việt Nam phát âm sai. Thử tài phát âm tiếng Anh của bạn bằng cách lựa chọn đáp án.

1. Cupboard

b

a. /ˈkʌ.bərd/

b. /ˈkʌp.ˈbərd/

c. /kəˈbɔrd/

2. Thesis

b1

a. /ˈθe.sɪs/

b. /ˈθi.sɪs/

3. Admirable

b2

a. /ˈæd.mɪ.rə.bəl/

b. /əd.ˈmaɪ.rə.bəl/

4. Foreign

b3

a. /fɔˈrindʒ/

b. /ˈfɔrən/

5. Success

b4

a. /ˈsʌkses/

b. /səkˈses/

Moon ESL

(Visited 429 times, 1 visits today)